روز یکشنبه مورخ 12 دی ماه ساعت 30/10 جلسه هماهنگی بین اعضائ خانه فرهنگ وهنر ورابطین این بخش در محل کتابخانه مجتمع برگزار شد.در این جلسه سرکار خانم نفر به بیان ویژگی ها وصفات دانش آموزان در IB پرداختندومقرر شد فعالیتهای فرهنگی مجتمع در این راستا جهت دهی شود.