روز سه شنبه مورخ 97/11/16 نمایندگان نوآموزان پیش دبستان در آشپزخانه مجتمع آموزشی شهید مهدوی حضور یافتند و از

زحمت کشان این بخش قدردانی کردند .