دانش آموزان پایه دوازدهم جهت شرکت در آزمون نهایی کارت ورود به جلسه خود را دریافت کردند.