تیم بسکتبال مقطع ابتدایی مجتمع شهید مهدوی با پیروزی بر تیم های مناطق ده ، یازده ، سیزده ، چهارده ، شانزده وچهار آموزش وپرورش به جمع چهار تیم برتر تهران راه یافت .