جشن نیکو کاری تجلی عشق و اکرام و روز پروانگی و پروانه شدن ، روزی که گام های مهربان ، پر صلابت و سرشار از مهر و نوع دوستی به حرکت در آمد وایثار و عاطفه در فضای مدرسه پیچید .