برگزاری جلسات انفرادی مدیریت مقطع با دبیران جهت بررسی مشکلات آموزشی دانش آموزان و اتخاذ راه حل جهت رفع مسائل آموزشی