حضور مدیریت مقطع متوسطه دو در جلسه آنلاین اولیاء پایه نهم و توضیحاتی در رابطه با نحوه برگزاری آزمون ورودی ،مصاحبه و شرایط ورود به پایه دهم