در روز پنجشنبه مورخ۱۳۹۷/۱۰/۶جلسه دیدار مربیان فارسی ، انگلیسی ،فرانسه ،هنردر پیش دبستان پسرانه برگزار شد .در این جلسه بررسی کارنمای پیشرفت تحصیلی به صورت انفرادی در کلاس درس انجام شد و سپس اولیاء از کارگاه هنر نوآموزان دیدن کردند و با معلم فرانسه دیدار داشتند.