دانش آموزان پایه اول دبستان در کارگاه قصه گویی وگندمک کانون رضوان منطقه یک شرکت کردند.