خبرنامه-انجمن هنری-دبستان

Untitled-3palette-icon

خبرنامه هنر دبستان

خبرنامه 1393-1394

خبرنامه واحد اول

1- خبرنامه هنر-پایه اول -واحد 1
2-
3-خبرنامه هنر -پایه سوم -واحد اول
 
 
 
 

1392-1393

خبرنامه هنر شماره 1
1.خبرنامه هنر 1-واحد اول-پایه اول
2.خبرنامه هنر1- واحد اول-پایه دوم
3.خبرنامه هنر1- واحد اول-پایه سوم
4.خبرنامه هنر1- واحد اول-پایه چهارم
5.خبرنامه هنر1- واحد اول-پایه پنجم
6.خبرنامه هنر 1-واحد اول-پایه ششم
خبرنامه هنر شماره 2
1- خبرنامه هنر 2-پایه اول
2-خبرنامه هنر 2-پایه دوم
3-خبرنامه هنر 2-پایه سوم
4-خبرنامه هنر2-پایه چهارم
5-خبرنامه هنر 2-پایه پنجم
6-خبرنامه هنر 2-ششم
خبرنامه هنر شماره 3
1-خبرنامه هنر 3-پایه اول
2-خبرنامه هنر 3-پایه دوم
3-خبرنامه هنر 3-پایه سوم
4-خبرنامه هنر 3-پایه چهارم
5خبرنامه هنر 3-پایه پنجم
6-خبرنامه هنر 3-پایه ششم
خبرنامه هنر شماره 4
1-خبرنامه هنر 4-پایه اول
2-خبرنامه هنر 4-پایه دوم
3-خبرنامه هنر 4-پایه سوم
4-خبرنامه هنر 4-پایه چهارم
5-خبرنامه هنر 4-پایه پنجم
6خبرنامه هنر شماره 4-پایه ششم
خبرنامه هنر شماره 5 
1-خبرنامه هنر شماره 5 -پایه اول
2-خبرنامه هنر شماره 5 -پایه دوم
3-خبرنامه هنر شماره 5-پایه سوم
4-خبرنامه هنر شماره 5- پایه چهارم

5-خبرنامه هنر شماره 5 -پایه پنجم
6-خبرنامه هنر شماره 5-پایه ششم
خبرنامه هنر شماره 6
برای کلیه پایه هابه مناسبت جشن خیریه مجتمع آموزشی شهید مهدوی
خبرنامه هنر- شماه 6 -کلیه پایه ها -جشن خیریه مجتمع
خبرنامه هنر شماره 7 
1-خبرنامه هنر شماره 7 -پایه اول
2-خبرنامه هنر شماره 7 -پایه دوم
3-خبرنامه هنر شماره 7 -پایه سوم
4-خبرنامه هنر شماره 7 -پایه چهارم 
5-خبرنامه هنر شماره 7 -پایه پنجم
 6-خبرنامه هنر شماره 7 -پایه ششم