خبرنامه و

خبرنامه واحد اول-پایه اول:

مامان ها و با با های خوب و مهربان این واحد آموزشی را با بحث سلا متی به اتمام رساندیم .

در واحد زبان آموزی با اتمام نگاره ها و با اهداف فراگیری مهارت های کلامی ،دقت و مشاهده رعایت قوانین  درمدرسه و اجتماع ،آشنایی با اماکن مذ هبی ،نظم وترتیب ،خواندن کارت ها ی تصویری به بحث و گفتگو پر داختیم . برای شروع درس آب همه ی ما با قطر ه های آب و ابر و خواندن  شعر و مسابقه در حیاط مدرسه جمع شده و به گفتگو در مورد

چرخه ی آب پرداختیم .

مادر ریاضی با ابزار های آموزشی ،مفاهیم منطقی،الگو یابی ،جدول شگفت انگیز،اشکال هندسی و تقویت مهارت های دست ورزی آشنا شده و آن ها را فرا گرفتیم .

در راستای واحد یک به شش گروه تقسیم شده و با بحث و گفتگو و پس از تحقیق در مورد سلا متی کنفرانسی را در این مورد در کلا س اجرا نمو دیم .

سپس با خوردن صبحانه در مدرسه و تهیه ی یک سبد غذ ایی برای افراد بی بضاعت همدلی و مسئولیت پذیری خود را در برابر آن ها نشان دادیم .

 1
 
2
 
We acknowledged the kind parents with the subject of health.In the language section we finished learning the figures with the aim of learning the skills of talking, attention and understanding the rules of school and society together. Knowing about religious places, order and neatness, reading picture cards and discussing about it.Before beginning the lesson about water and its cycle we all gathered in the yard and we started singing and we did all sorts of competition.In math we learnt about instructional tools, logical concepts, patterns, wonderful timetable, geometrical shapes and strengthening the hand skills.In the path of unit number one we were divided in to 6 groups after discussions and talking they had a lecture about health and how to stay healthy.And then finally, with eating breakfast at school and preparing a basket for the poor people  they showed their sense of caring and responsibility.
Language
During this unit of inquiry we reviewed Alphabet & vowel sounds by introducing new vocabs. We also practiced 3 & 4 letter words (both reading & writing).
Math
For our math time we practiced colors, shapes & worked on numbers from 1-20 & their countdown.
U.O.I
For this unit of inquiry ( who we are ) we have introduced healthy/unhealthy food, students got aware of good/healthy meals and they made their own food guide pyramid. They have also drew and talked about good/bad manners & made posters about it.