خبرنامه واحد اول-پایه سوم

خبرنامه واحد اول-پایه سوم:

 

خبرنامه ی واحد اول ما که هستیم

اول مهر 92 تا 8 آبان 92

مفهوم اصلی : فرهنگ غذایی و روابط اجتماعی ما و دوستان و فامیل در سلامت روحی و جسمی ما نقش مهمی ایفا می کنند.

خطوط پژوهش

ـ تاثیر فرهنگ غذایی بر سلامت جسمی

ـ روابط اجتماعی با دوستان و فامیل در سلامت روحی ما اثر دارد

ـ تاثیر سلامت جسمی بر سلامت روحی

با توجه به مفهوم اصلی واحد جستجوی اول یعنی (ما که هستیم ) از میان فعالیت های انجام گرفته به فعالیت زبان آموزی ؛علوم ,ریاضی و تعلیمات اجتماعی پرداختیم .

در زبان آموزی در درس های کتاب فارسی دانش آموزان  طی اشنایی با مترادف کلمات با نحوه ی املا نویسی و خوش نویسی کلمات جدید آشنا شدند و همچنین به ارتباط کلمات وابسته به شهر و محله ی خود پی بردند و با متضاد کلمات آشنا شدند و در زمینه ی بند نویسی شروع به تمرین شده است  و در جمله ها کلمات جمع بسته شده را شناسایی  نمودند.

در واحد جستجو : دانش آموزان پس از انجام تحقیقاتی در مورد مواد غذایی که چرا مفید یا مضر می باشند به نقش مواد غذایی پی بردند و همچنین با بررسی مواد نگهدارنده و خوراکی های روزمره با آنها آشنا شدند و سپس انواع خوراکی های مفید و غیر مفید را ذکر نموده و نقاشی کردند.

و با رفتن به نمایشگاه تغذیه سالم با فرهنگ غذاتیی و انواع غذاهای مفید آشنا شدند و با برگزاری جشنواره ی غذا در کلاس و همکاری تمامی دانش آموزان به گروه های غذایی و با انواع غذا در گروه های (چربی ها –پروتئین ها –قند ها و نشاسته هاو….) آشنا شدند.

 

ویژگی های دانش آموز: در تمام مراحل آموزشی این واحد ویژگی های یاد گیرنده، گرایش ها و مهارت های گوناگون در PYP مورد توجه و بررسی قرارگرفته که البته تمرکز و تأکید بیشتر روی ویژگی های احترام گذار و مسئول قرار گرفت. از گرایش ها؛ بیشتر همکاری و احترام در راستای مفهوم اصلی مورد تمرین و تکرار قرارگرفت.

هنر:

 

 

 

 

در تعلیمات  اجتماعی :  دانش آموزان با خواندن دروس کتاب درسی با خانواده و ویژگی ها و مشخصات خود و همچنین توانایی ها و تغییراتی که از کودکی تا کنون در توانایی های خود احساس کردند آشنا شدند.

سپس در برگه های زمانی برنامه ها و کارهای مهم خود را در گذشته ،حال و آینده ذکر نمودند. همچنین به تفاوت ها و شباهت های خود و دوستان پی بردند.

در ریاضی : داانش آموزان با نقش الگو ها در مسئله نویسی و حل مسئله پی بردند و انواع الگو های عددی و شکلی را پاسخ دادند. هم چنین به شمارش چند تا چند تا به صورت جمع و بیان آنها و دسته بندی شکل ها پی بردند.

دانش آموزان با ماشین های ورودی و خروجی نیز آشنا شدند و با انجام عملیات جمع  تفریق مبادرتبه حل سوالات نمودند.هم چنین با رسم مکعب و گسترده ان با مکعب مربع و مستطیل آشنا شدند . و با چیدن قند های حبه ای با شمارش مکعب اشنا شدند.دانش آموزان در درس ریاضی ساعت بعد از ظهر را خوانده و پس از ان کارهی روزمره ی خود را درساعت های قبل از ظهر و بعد از ظهر نشان دادند.

هم چنین در مورد قرینه – خط تقارن و شکل متقارن آشنا شدند.