خبرنامه واحد اول-پایه ششم

خبرنامه واحد اول-پایه ششم:
Dear parents,
Hereby, we would like to inform you that during the last six weeks, we worked on our first unit of inquiry (Who We Are).
Our lovely girls had a great New School Year start. They enjoyed the experience of learning about personal and social health through a series of challenging individual and group works. This inquiry led them to acknowledging Amir Kabir as one of the most outstanding role models in our history. Our girls also got familiar with his deeds as a sample of the connection between personal and social health. By making a poster, the learners presented what they had learned during these weeks.
In language part of their class, the students got prepared for Key English Test (KET). The grammar rules as well as speaking and listening tasks were all covered using Objective Key book.
In this unit of inquiry we also worked on Drama in our reading time. The students read “The joy and the Agony” and learned how to identify character, time and place settings in dramas.
Using www.kyvl.org, our girls learned how to apply useful strategies to do an academic research. This writing task will be of a great deal of help in the student-centered exhibition held at the end of the School Year.
 
4

6

والدین گرامی

در این تم با عنوان ” ما که هستیم”به بررسی سلامت فردی و اجتماعی و روابط بین آن دو پرداخته شد

در بحث سلامتی در درس علوم مقوله دوستی ، تصمیم گیری و مهارت “نه گفتن” مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و دانش آموزان با فعالیت های طراحی شده توانستند ارتباط بین تعادل در دوستی و بررسی مسائل در تصمیم گیری و چگونگی رسیدن به مهارت ” نه گفتن”را با موضوع “تم ” بیابند.

همچنین در درس هدیه های آسمانی نیز تفاوت جنبه های جسمی و معنوی مورد بررسی قرار گرفت که شامل اعتقاد به وحدانیت خداوند ،نظام آفرینش و آداب معاشرت می باشد.

در درس علوم نیروها و انواع مختلف آن و تاثیر نیروها بر اجسام و ارتباط آن با خطوط پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. همچنین درفصل مربوط به انواع بیماریها ،مطالب ذکر شده به سلامت جسمی ارتباط داده شد.

در بخش زبان آموزی ، در راستای مفاهیم مطرح شده در خطوط پژوهش، فصل اول و فصل سوم ، دروس 7 و 8 کتاب درسی تحت عنوان آفرینش ، دین و اخلاق و آداب زندگی تدریس گردید.

در این دروس نیز هم جهت با مفهوم اصلی تم تفکر در مقرفت خداوند ، ارتباط شهد ا و ارزش های انسانی و بحث دوستی و مشورت کردن، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و فعالیت های تکمیلی به اجرا درآمد.

در تدریس درس ریاضی ، مبحث کسر به صورت مفهومی همراه با 4 عمل اصلی مطرح گردید و دانش آموزان توانستند مفاهیم عمیق تری را در کسر  متوجه شوند و مسائل مربوط به این بحث را با کشیدن اشکالی ساده ولی کاربردی به راحتی حل نمایند و سپس اعداد اعشاری همراه با طرح جداولی برای تبدیل اعداد صحیح ،کسری، مخلوط و اعشاری به یکدیگر تدریس گردید . پس از مفهوم سازی مبحث اعشار به بررسی چهار عمل اصلی بر روی این اعداد پرداخته شد. ضمنا در حین تدریس تمامی مباحث ،تمرینات تکمیلی برای نهادینه شدن مفاهیم مطرح گردید.

9      10