خدمات آموزشی دپارتمان مهارتی

ترم زمستانه : 8 جلسه +1

توجه ! 

  1. با توجه به این که کلاس ها به صورت ترمیک برگزار می شود امکان برگزاری کلاس جبرانی جز در زمان تعطیلات رسمی تقویمی نخواهیم داشت و در شرایط آلودگی هوا با داشتن سیستم تهویه هوای مناسب پذیرای عزیزانمان خواهیم بود و عدم حضور به معنی غیبت خواهد بود . به استثنای کلاس های ورزشی که برای آن جبرانی در نظر گرفته خواهد شد .
  2. دقت بفرمایید انتخاب زمان کلاس ها به صورتی باشد که تداخل زمانی ایجاد نگردد .
  3. برگزاری کلاس ها منوط به رسیدن به حد نصاب میباشد .و در صورت عدم رسیدن به حد نصاب مبلغ واریز شده عودت داده خواهد شد .
  4. ما بین کلیه کلاس ها یک ربع زنگ تفریح می باشد.
محصولی برای نمایش وجود ندارد
محصولی برای نمایش وجود ندارد
محصولی برای نمایش وجود ندارد
ورزش

ورزش

محصولی برای نمایش وجود ندارد
تقویتی و تکمیلی

تقویتی و تکمیلی

محصولی برای نمایش وجود ندارد