انجام کارهای جدید با چیزهای قدیمی، ساخت اشیاء از وسایلی که شاید کارایی خود را از دست داده اند از جمله برنامه هایی است که  دانش آموزان دبستان دو  در برنامه های درسی خود دنبال می کنند.

این بار دانش آموزان در درس علوم و درکنار آشنایی با مباحث تغییرات فیزیکی و شیمیایی در مواد مختلف،  در کنار یکدیگربا همدلی و اشتیاق عروسک هایی را تولید کردند که حاصل نوآوری و خلاقیت آنهاست.