دانش آموزان دبستان سرود خودرا در اردوگاه ابوذر اجرا کردند .این اجرا مورد استقبال مسئولین آموزش وپرورش منطقه 1 قرار گرفت .ودر پایان به این دانش آموزان لوح تقدیر اهدا شد.