در روز دوشنبه مورخ 18/ بهمن ماه دانش آموزان مقطع دبستان در مسابقات انشائ نماز واحکام که در محل نماز خانه منطقه یک برگزار شد، شرکت کردند.