دانش آموزان دبستان در مسابقات حرکات پیرامید که در فرهنگسرای امام خمینی برگزار شد ، شرکت کردند وبه اجرائ برنامه پرداختند.