دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید مهدوی همگام با دانش آموزان سراسر جهان در

 روز جهانی صلح ملل متحد

درختانی برای اشاعه صلح کاشتند.

این برنامه بین المللی توسط

بنیاد بین المللی آموزش های محیط زیستی(FEE)

و شبکه محیط زیستی آنلاین (ENO)

در سراسر جهان برگزار گردید.

2