دانش آموزان پایه پنجم روز نهم اسفند ماه از موزه فرشچیان بازدید کردند.