کودکان دبستانی رابطه ی انتزاعی تری با جهان پیرامون خود دارند. آنها در مورد چراها و
چگونگی ها بسیار کنجکاوند. هدف این کنجکاوی درونی، شکل دادن به ذهن است. به همین
علت برای دبستان رویکرد آموزشیِ تلفیقی و پژوهش محور را انتخاب کرده ایم. این رویکرد
از طریق برنامه آموزشی سالهای ابتدایی ( Primary Years Program ) متعلق به سازمان آموزش
بین المللی ( IBO (International Baccalaureate Organization اجرا می شود.
در این روش کودکان می آموزند تا با ساختن و پرداختن به پرسش هایی که موضوعات درسی
مختلف را دربرمی گیرد، فهم روشنی از پدیده ها به دست آورند. آنها می آموزند که به «چه ،»
«چرا » و «چگونگیِ » یادگیری خود فعالانه فکر کنند. در نتیجه ذهنشان به فهمی جامع و پویا از
خود و جهان هستی دست می یابد. خود ارزشیابی و ارزشیابی کیفی، اهداف آموزشی خودشناسی،
تفکر انتقادی و خلاقیت را تحقق می بخشد.
در دبستان شهید مهدوی، زبان آموزی جایگاه خاصی دارد. زبان، وسیله ی تفکر منطقی است،
در نتیجه برنامه ی درسی ما، یادگیریِ زبان، یادگیری از طریق زبان و یادگیری درباره ی زبان
را در کنار هم دنبال می کند. فارسی به عنوان زبان مادری و پایه ی هویت فرزندانمان، نقش
اصلی را در کلاس به خود اختصاص می دهد. اما در بسیاری از ساعات درسی از زبان انگلیسی
برای آموزش موضوعات مختلف مانند ریاضیات، علوم و حتی دین استفاده می شود. از طریق
این برنامه ی درسی که حاصل سال ها تجربه ی این مجتمع در آموزش زبان های خارجه
است، دانش آموزان نه تنها با یک زبان دیگر آشنا می شوند، بلکه ذهنشان را با راه دیگری از
درک جهان غنی می کنند. این گشایش فکری با یادگیری زبان سوم، یعنی فرانسه، پیش تر
می رود. به ع الوه، با استفاده از رویکردهای جدید زبانشناسی که بر اهمیت آموختن شکل های
دیگر زبان مانند هنر و تکنولوژی تکیه دارند، توانایی بیان خلاق در کودکان تقویت می شود.
بدین ترتیب در طی این سال ها، پایه های یادگیری مادام العمر بنا می شود و کودکان رموز
سازگاری با دنیایی را که دائماً در حال تغییر است به دست می آورند.