هوای پاک      آسمان آبی      شهر سبز 

همه دست به دست هم برای فراهم ساختن هوایی پاک و این بار کودکان از زبان عروسک ها شنیدند و یک روز شاد را در کنار دوستانشان گذراندند .

 

IMG_5791 IMG_5800 IMG_5811 IMG_5816