ما طاق نصرتی به وسعت بهار به دل هایمان بسته ایم .

نوآموزان پیش دبستان برای استقبال از بهار وبرگزاری جشن نوروز، از مسئولان و مدیران مجتمع دعوت کرده و بدین ترتیب چگونگی رفتار اجتماعی را تجربه نمودند .