حضور کودکان در قصر شادی به منظور احترام به حقوق کودک .

بازی حق من است ، من حق دارم شاد باشم .

IMG_8067   IMG_8054IMG_8072          IMG_8084