در خانه ی کودک ،کودکان برابری را تمرین می کنند ؛ ما با هم برابریم ، دنیا خانه ی ماست از جمله پیام هایی بود که در دل کودکانمان در روز جهانی کودک جوانه زد و اندیشه ی دیگری را در ذهن آنان بارور ساخت .