دومین جلسه دانش افزایی پدران با حضور جناب آقای دکتر رافعی روز دوشنبه مورخ ۹۲/۹/۴ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.