دومین جلسه کارگاه آقای دکتر تعدادی در روز چهارشنبه 8 دی ماه تشکیل شد.ایشان ضمن مرور مباحث جلسه قبل ،تکنیک های مقابله با اضطراب را آموزش دادند.