برگزاری این نشست با رویکرد آگاهی بخشی و با هدف کاهش روند، کنترل و رفع بحران در حوادث و سوانح بالقوه و بالفعل انجام شد.