رسالت و چشم انداز مجتمع آموزشی شهید مهدوی

چشم انداز مجتمع

از طریـق آمـوزش همـه جانبـه و در محیطی پرتلاش، بانشـاط و متعــادل، یادگیرندگانی بــا ایمــان پـرورش دهیـم کـه مسـتقل، اندیشـمند، اجتماعی و مسـئولیت پذیر باشـند.

رسالت مجتمع

مدرسـه ای کـه همـه آن را خانـه خـود بداننـد و نـه تنهـا دانـش آمـوزان بلکـه اولیـاء دانش آمـوزان و معلمـان نیـز در آن بـه یادگیری عشـق بورزند، مکانی کـه در آنجـا فرزندانمان بیاموزند چگونـه با ایمان بـه خـدا بـه رویارویـی چالش های فردا برونـد، و مکانی که در آنجـا نغمه ی پرندگان، خنـده ی کودکان و خاطـرات خـوش به گوش برسـد.مدرسـه ای دارای محیطـی همـه جانبـه، بـا برنامـه ی درسـی همـه جانبـه کـه در محتـوا و روش به تمامـی ابعـاد وجـودی انسـان )روحـی،ذهنـی،جسـمی، عاطفـی و اجتماعـی( توجـه داشـته باشـد و آمـوزش کامـل و متعـادل کـودکان را فراهـم کنـد تـا در تحصیلات و نیـز در تمامی جوانـب زندگی موفق باشـند.و در نهایت مدرسه ای در خدمت تعالی، یعنی رشد و شکوفایی استعدادهای فطری هرکس تا سرحد کمال.