گزارش جشنواره جامعه و کتاب

Community And The Book

دانش آموزان مقطع متوسطه 1 از مجتمع شهید مهدوی در روز پنجشنبه 22/9/97 به منظور روزجامعه و کتاب با ویژگی های دانش آموز موفق با مهارت های ATL از IB   که مشمول  موارد   متفکر Thinkerبا پروژه معرفی کتاب ،دلسوز   Caring   با پروژه اهدای کتاب  ، با معلومات   Knowledgeable با پروژه حافظ خوانی،ریسک پذیر Risk-Taker با پروژه     پرده خوانی    ، آزاد اندیش   Open- Minded با پروژه داستان خوانی ،    مسئولیت پذیر       Principledبا پروژه چگونگی نگهداری از کتاب و روند صحافی ، بازاندیش         Reflective     و        برقراری ارتباط و انتقال پیام ها  با ارائه پروژه  اجرا نقالی (نبرد رستم و اسفندیار)  می شود در غرفه ها و آمفی تئاتر به نمایش  گذاشتند.