روز جمعه بیستم اسفند ماه بازار چه خیریه در محل مجتمع شهید مهدوی برگزار شد .این بازارچه با استقبال زیاد اولیا ودانش آموزان روبرو شد.