روز چهارشنبه 14/ 12/ 92 دخترانمان به مناسبت روز درختکاری به کاشت درخت و گل، اين نماد زيبا و با شكوه طبيعت قدمي براي حفظ محيط زيست  برداشته  و آنرا احياء کردند و با دستان پرمهر خود ریشه های شور و اشتیاق بهاری را در حیاط مقطع متوسطه یک نشاندند.