روز سه شنبه پانزذهم اسفند ، روز درختکاری و کاشتن گل ، روزی که نوآموزان به خود بالیدند  زیرا می دانستند با کاشتن گل نقشی در سر سبزی زمین دارند .

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۱۵۵۰۶ ۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۲۰۱۱۷ ۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۲۴۳۳۵ ۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۲۴۷۱۴ ۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۳۲۵۵۷ ۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۳۳۰۲۳ ۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۳۳۹۴۸