همزمان با روز درخت کاری و هم جنین در ارتباط با واحد جاری (  سیاره مان را به اشتراک بگذاریم ) ، روز دوشنبه مورخ 93/12/18 دانش آموزان پایه پنجم نهال آشتی با طبیعت و محیط زیست را بر زمین اردگاه اختصاصی مجتمع آموزشی شهید مهدوی نشاندند .