هفته نیک زیستی در مقطع پسرانه مجتمع شهید مهدوی حال و هوای خاص خودش را دارد. پسران دانش آموزتحلیل زیبایی از نیک زیستن دارند آنها معتقدند دراین روز باید شاد بود. آرزوهای قشنگ داشت. باید باهم دوست بود و مهربان.
باهمین دیدگاه و دست در دست یکدیگر درخت دوستی ساختند و یک روز نیک را در هفته نیک زیستی تجربه کردند.

” پسران شجاع روزهایتان همیشه نیک باد”