در آموزه های روانشناسی همدلی به عنوان یکی از مهم ترین مهارت های هوش اجتماعی و پل ارتباطی افراد با یکدیگر است. به این ترتیب هر فردی برای حضور موثرو زندگی نیکو تر در جامعه و ارتباطات خود باید آن را کسب کند.
برهمین اساس دانش آموزان مقطع متوسطه یک مجتمع آموزشی شهید مهدوی، در هفته ای که به نام نیک زیستن اختصاص دارد این مهارت زیبای زندگی را تجربه کردند.
دانش آموزان این مقطع در برنامه امروز خود مواد غدایی سالم و متنوعی که آورده بودند را به دوستان خود فروختند و هزینه دریافتی را برای کمک به بیماران سرطانی اهدا کردند.