رویدادهای شنبه-17 اسفند

شنبه 17/12/92-مقطع راهنمایی: هفته درختکاری-کاشت بوته و درخت در فضای مدرسه