رویدادهای شنبه -20 اردیبهشت

شنبه 20/2/93-مقطع دبیرستان: پایان امتحانات دوره ای و جلسه با اولیا پایه سوم با موضوع مقررات امتحان نهایی