رویدادهای شنبه-30 فروردین

شنبه 30/1/93-مقطع دبستان: اجرای آزمایشی جشن عبادت ( مرحله 2 ) – شروع واحد 6