رویدادهای شنبه -5 بهمن

شنبه 5/11/92-مقطع دبیرستان: اردوی تفریحی یک روزه ی پایه ی اول