رویدادهای پنج شنبه-4 مهر

پنج شنبه 4/7/92-مقطع دبیرستان:  شروع نظر خواهی از دانش آموزان جهت انتخاب نمایندگان