مورخ 25 تا 28 بهمن ماه اردوی تفریحی دانش آموزان پایه هشتم به شهر اصفهان برگزار شد؛ دانش آموزان در این سفر با بستر جهانی هویت ها و روابط، تقویت ویژگی مهربان و اجتماعی از مکان های آموزشی و تفریحی دیدن کردند.