شرکت دانش آموزان مقطع دبیرستان در همایش نجوم کشور ایتالیا

30122013733c