پدر و مادر عزیزم ، وقتی به کلاس درس من آمدید، قلم سبزم برای شما زیباترین جمله ی دنیا را نوشت؛ با حضور سبز و مهربان شما در کنار مربیانم شیرینی زندگی را بار دیگر تجربه کردم …

در ششمین گردهمایی در پیش د بستان، اولیا از کلاس درس بازدید کردند، نوآموزان پیش دبستان توانمندی های خود را در زمینه ی علمی ، هنری ، اجتماعی و مهارت های زندگی به نمایش گذاشتندو با هم آوای زندگی را این گونه سرودند:

با چشمانی پر از ماه ،با دستانی پر از مهر ، آمدی 
تا زیر آفتاب گرم نگاهتان رستن را احساس کنم .