شماره جدید”  نهالک ” ماهنامه دوزبانه دبستان شهید مهدوی منتشر شد.

برای دریافت فایل نهالک کلیک کنید :    نهالک بهمن – 94