انتخابات شورای دانش آموزی امسال به صورت متفاوتی برگزار شد . دانش آموزان به صورت آنلاین کاندید شدند و رای گیری در فضای مجازی انجام شد . این فضا شور و هیجان بیشتری را برای رای و برگزیدن به وجود آورد . پس از پایان انتخابات 7تن از دانش آموزان دبستان پسرانه با رأی اکثریت پذیرفته شدند و به عضویت شورای دانش آموزی در آمدند . در ادامه پس از برگزیده شدن اعضای شورای دانش آموزی ایشان در جلسه ای مشترک با مدیریت دبستان پسرانه سرکار خانم رسا شرکت نموده و در راستای اهداف این شورا فعالیت خودرا آغاز نمودند. این انتخابات توانست حس مسئولیت پذیری و همکاری را بیش از پیش در عزیزانمان تقویت نموده تا بتوانند در همه مراحل زندگی موفق و سربلند شوند.