طبیعت و تجربه

طبیعت و تجربه

 • کسب چشم انداز گسترده ای نسبت به زندگی و تمام مراحل آن
 •  پرورش قوه تخیل و خالقیت
 • شناخت عظمت و بزرگی جهان و کشف حقایق هستی
 • داشتن روحیه ای کنجکاو گونه و افزایش دقت در محیط پیرامون
 • افزایش قدرت استدالل و مقایسه
 •  زمینه برای یادگیری علوم دیگر مانند: ریاضیات و جغرافیا و …
 • ارتقای سطح روحی و روانی و اجتماعی کودک
 • آشنایی با مباحث منظومه، کهکشان، سیاره ، قمر و ستاره، صورت های فلکی
 • افزایش قدرت تحلیل و مقایسه و استنتاج
 •  سرگرمی جذاب و جایگزینی مناسب برای اوقات فراغت به جای بازی ها و استفاده ی غیرهدفمند از فضای
  مجازی یا بازی های دیجیتالی
 • تقویت حس کنجکاوی و کاوش گری و پرسشگری
 • درک تفکر فلسفی در مسیر آموزش نجوم
 • تقویت قدرت درک موضوعات انتزاعی
 • بهبود مشاهده گری و توجه به جزئیات در محیط پیرامون
 • ایجاد حس جستجوگری در درک روابط و کشف سیستم علت و معلولی در رویدادها در سطوح مختلف
 • آشنایی با سخت افزار علم نجوم و رصدخانه
 • شناسایی و کشف نظم و قوانین در دنیای ستارگان مسیر خوبی برای آموزش نظم و لزوم بهره بری از قوانین در
  زندگی فردی و اجتماعیست
 • ایجاد بستری برای انتخاب شغل در آینده و ایجاد انگیزه برای شناخت صنعت هوافضا
 •