درتمرین مهارت های زندگی طی پروژه ای نوآموزان با تلفیق موضوعات درسی از جمله ریاضی ، مهارت حسی و فرهنگ ،طی فرآیندی به ساخت تسبیح پرداختند تا ضمن تقویت تمرکز و دست ورزی، شمارش ترتیبی، الگو یابی و در نهایت هدیه روزمادر ، احساس شان را بیان کنند .