روز شنبه مورخ 92/7/20 هنگام اجرای برنامه صبحگاه مربی بهداشت آموزش هایی را جهت مراقبت و ایمنی هنگام زلزله برای دانش آموزان توضیح دادند . و اعلام شد که این آموزش ها با شنیدن آژیر مخصوص در مانور زلزله و ایمنی به صورت عملی به اجرا در آید  .