جشن زیبای تکلیف،
بر قامتت ای نوشکفته ی عبادت، مبارک